Πάτερ ἡμῶν ὁἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Πατέρα μας που βρίσκεται στους ουρανούς, ας αγιασθεί το Όνομα Σου, ας έλθει η βασιλεία Σου, ας γίνει το θέλημα Σου, όπως στον ουρανό (από τους αγγέλους) έτσι και στη γη (από τους ανθρώπους), το ψωμί μας το καθημερινό δώσε μας σήμερα, και συγχώρησε τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε αυτούς που μας έφταιξαν, και μη μας βάλεις σε δοκιμασία, αλλά απομάκρυνέ μας από το κακό. Αληθινά

(Η προσευχή αυτή ονομάζεται “Κυριακή Προσευχή” γιατί μας τη δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή ο Χριστός)

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ