Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου, και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ’ ημάς το φως του προσώπου Σου, Κύριε. Έδωσας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών, από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσωμεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσωμεν, ότι Σύ, Κύριε, κατά μόνας επ’ ελπίδι κατώκησας ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ άγιε ευλόγησον.

Ο Ιερέας :

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης και πλήθυνον αυτά εις τους οίκους ημών και εις τον κόσμον σου άπαντα.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ