Εκτύπωση
  1. ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΩΝ

Γιά τίς ἄδειες γάμων θά πρέπει νά ὑπάρχουν τά ἀκόλουθα δικαιολογητικά:

  1. ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Μέ προσοχή θά πρέπει νά συγκεντρώνονται τα δικαιολογητικά τῶν ἐνδιαφερομένων, κατόπιν προτροπῆς τῶν Ἱερέων. Γιά νά ἀποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις καλό θά ἧταν νά ἔρχονται τά δικαιολογητικά (ἤ καί φωτοτυπία αὐτῶν) στή Μητρόπολη γιά νά γίνει τυχόν ἔλεγχος αὐτῶν για τυχόν ἐλλείψεις.

Θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι γιά ἄδεια γάμου με Ὀρθόδοξο Χριστιανό ἄλλου Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου π.χ. Ρωσίας, Βουλγαριας, Ρουμανίας, Σερβιας θά πρέπει τα ἐγγραφα τῆς εκκλησιαστικῆς αρχῆς νά ἐπικυρωθοῦν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο ( Ἰ. Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι. ) καί μετά νά προσκομίζονται στή Ἱ. Μητρόπολη.

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΑΜΙΑΣ

Ἐκτός Μητροπόλεως

          Ἀπαιτεῖται:

α) Τό ἔντυπο τοῦ πιστοποιητικοῦ εἰς διπλοῦν

β) Αἴτηση πρός τήν Μητρόπολη

γ) Γιά τά πιστοποιητικά ἀγαμίας τύπου Β΄ νά ὑπάρχει ὑπεύθυνη δήλωση καί ἐπικύρωση (ὑπογραφή) ἀπό τόν Ἐφημέριο καί ὑπογραφή δύο μαρτύρων.

δ) Ἄν κάποιος ἀπό τούς ὑποψηφίους εἶναι νά τελέσει (Β΄) δεύτερο γάμο νά ἐπισυνάπτεται τό διαζευκτήριο ἤ ἡ ληξιαρχική πράξη θανάτου.

          Ἐντός Μητροπόλεως

Ἀπαιτεῖται:

α) Τό ἔντυπο τοῦ πιστοποιητικοῦ ἕνα (1)

β) Για τα πιστοποιητικά αγαμίας τύπου Β΄ νά ὑπάρχει ὑπεύθυνη δήλωση καί ἐπικύρωση (ὑπογραφή) ἀπό τόν Ἐφημέριο καί ὑπογραφή δύο μαρτύρων.

γ) Ἄν κάποιος ἀπό τούς ὑποψηφίους εἵναι νά τελέσει (Β΄) δεύτερο γάμο νά ἐπισυνάπτεται τό διαζευκτήριο ἤ ἡ ληξιαρχική πράξη θανάτου.

  1. ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΩΝ ΑΛΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ