1. ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΩΝ

Γιά τίς ἄδειες γάμων θά πρέπει νά ὑπάρχουν τά ἀκόλουθα δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικά ἀγαμίας (καί ἀπό τούς δύο ἐνδιαφερομένους), εἰς ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων να ἀναγράφεται τό ἄσχετο συγγενείας.
 • Πρᾶξις προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τέκνων,
 • Παράβολο χαρτοσήμου τῶν 15€.
  • Πιστοποιητικό ἀγαμίας (ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ-τῆς),
  • Πιστοποιητικό βαπτίσεως (ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ-τῆς),
  • Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως (ἀπό τήν ἐπαρχία τοῦ-τῆς),
  • Πρᾶξις προσδιορισμου ἐπωνύμου τέκνων,
  • Παράβολο χαρτοσήμου τῶν 15€.
 1. ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Μέ προσοχή θά πρέπει νά συγκεντρώνονται τα δικαιολογητικά τῶν ἐνδιαφερομένων, κατόπιν προτροπῆς τῶν Ἱερέων. Γιά νά ἀποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις καλό θά ἧταν νά ἔρχονται τά δικαιολογητικά (ἤ καί φωτοτυπία αὐτῶν) στή Μητρόπολη γιά νά γίνει τυχόν ἔλεγχος αὐτῶν για τυχόν ἐλλείψεις.

Θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι γιά ἄδεια γάμου με Ὀρθόδοξο Χριστιανό ἄλλου Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου π.χ. Ρωσίας, Βουλγαριας, Ρουμανίας, Σερβιας θά πρέπει τα ἐγγραφα τῆς εκκλησιαστικῆς αρχῆς νά ἐπικυρωθοῦν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο ( Ἰ. Γενναδίου 14, 115 21 Ἀθῆναι. ) καί μετά νά προσκομίζονται στή Ἱ. Μητρόπολη.

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΑΜΙΑΣ

Ἐκτός Μητροπόλεως

          Ἀπαιτεῖται:

α) Τό ἔντυπο τοῦ πιστοποιητικοῦ εἰς διπλοῦν

β) Αἴτηση πρός τήν Μητρόπολη

γ) Γιά τά πιστοποιητικά ἀγαμίας τύπου Β΄ νά ὑπάρχει ὑπεύθυνη δήλωση καί ἐπικύρωση (ὑπογραφή) ἀπό τόν Ἐφημέριο καί ὑπογραφή δύο μαρτύρων.

δ) Ἄν κάποιος ἀπό τούς ὑποψηφίους εἶναι νά τελέσει (Β΄) δεύτερο γάμο νά ἐπισυνάπτεται τό διαζευκτήριο ἤ ἡ ληξιαρχική πράξη θανάτου.

          Ἐντός Μητροπόλεως

Ἀπαιτεῖται:

α) Τό ἔντυπο τοῦ πιστοποιητικοῦ ἕνα (1)

β) Για τα πιστοποιητικά αγαμίας τύπου Β΄ νά ὑπάρχει ὑπεύθυνη δήλωση καί ἐπικύρωση (ὑπογραφή) ἀπό τόν Ἐφημέριο καί ὑπογραφή δύο μαρτύρων.

γ) Ἄν κάποιος ἀπό τούς ὑποψηφίους εἵναι νά τελέσει (Β΄) δεύτερο γάμο νά ἐπισυνάπτεται τό διαζευκτήριο ἤ ἡ ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 1. ΑΔΕΙΕΣ ΓΑΜΩΝ ΑΛΛΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
 • Πιστοποιητικό ἀγαμίας (ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ-τῆς),
 • Πιστοποιητικό βαπτίσεως (ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ-τῆς),
 • Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως (ἀπό τήν πολιτεία, πού νά ἀποδεικνύεται ἄν ἔχει τελέσει ἄλλους γάμους και πόσους),
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως (ἀπό τήν πολιτεία)
 • Πρᾳξις προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τέκνων (ἀπό τόν Ἱερέα πού θά ἐκδόσει τήν ἄδεια γάμου),
 • Παράβολο χαρτοσήμου τῶν 15€.
 • Ὑπεύθυνη Δήλωση διά τέκνα ( μία πράξη πού θά κατοχυρώνει τά τέκνα πού θά προκύψουν ἀπό τόν γάμο ὅτι θά κατηχηθοῦν καί θά βαπτιστοῦν κατά τό Ὀρθόδοξο Δόγμα.)

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ