logo
 
  Ἀριθ. Πρωτ. 368                       Ἐν Πολυγύρῳ τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2016

Μ Η Ν Υ Μ Α
Τοῦ Μητροπολίτου Κασσανδρείας  Ν ι κ ο δ ή μ ο υ,
ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας Σχολικῆς περιόδου.

    Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Ἐκπαιδευτικοί
    Ἀγαπητά μου παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες,

    Ἡ ὀργανωμένη Ἑλληνική πολιτεία κηρύσσει σήμερα σ'ὅλη τήν ἐπικράτεια τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς περιόδου 2016-2017. Οἱ σεβαστοί Δάσκαλοι καί Καθηγητές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως καί ὁ προσφιλέστατος κόσμος τῶν μαθητῶν κατακλύζετε σήμερα τούς χώρους τῶν Σχολείων σας, γιά νά παρακολουθήσετε τήν καθιερωμένη τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ καί νά ἀναλάβετε ὁ καθένας τά καθήκοντά του βοηθούμενος ἀπό τόν Ὕψιστο.
    Σ'ὅλους τούς παράγοντες τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος καί στόν καθένα προσωπικά παρέχω τήν Ἐπισκοπική μου εὐχή καί εὐλογία, ἐκφράζω τήν Πατρικήν μου ἀγάπη καί εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς πλούσιο τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐνίσχυση στό ἐπίπονο ἔργο τῆς ἐκπαιδεύσεως, σκοπός τῆς ὁποίας, σύμφωνα καί μέ τό  ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς χώρας μας, εἶναι ἡ ἀνάπτυξη ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως στούς νέους μας, ἡ συστηματική διδασκαλία τῶν μαθητῶν, στήν ἀνάπτυξη τῶν πνευματικῶν, σωματικῶν καί ἠθικῶν ἱκανοτήτων τους μέσα ἀπό τό σχολεῖο καί τίς συγκεκριμένες μεθόδους.


    Ἡ ἁρμονική συνεργασία διδασκόντων καί διδασκομένων, δασκάλων καί μαθητῶν, εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἀποδώσει καρπούς προόδου καί εὐημερίας στήν παιδεία τοῦ Ἔθνους μας.    
    Ὅμως, αὐτή ἡ συνεργασία πρέπει νά ἔχει γερό θεμέλιο, τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Κορινθίους ἐπιστολή του: "Κανένας δέν μπορεῖ νά βάλει ἄλλο θεμέλιο ἐκτός ἀπό αὐτό πού ὑπάρχει, καί πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός" (Α´Κορ.3,11). Πάνω σ'αὐτό τό ἀρραγές καί ἀσάλευτο θεμέλιο, τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι ἀνάγκη, ἀγαπητά μου παιδιά, νά στηρίξουμε καί πάλι τήν παιδεία τοῦ ἀθάνατου Ἐθνους μας.
    Ἔχοντας δέ, ὡς ἐχέγγυα ἀσφαλῆ, τίς ἀρετές τῆς ἔνδοξης φυλῆς καί τοῦ Γένους μας, καλεῖστε, στό ξεκίνημα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, νά ἀγωνιστῆτε καί νά ἐργαστεῖτε μέ φιλοτιμία, μέ συνέπεια καί μέ εὐθύνη, γιά νά προοδεύετε πρωτίστως στήν ἀρετή, ἐν συνεχείᾳ δέ καί στήν ἀπόκτηση τῆς γνώσεως.
    Ἡ Μητέρα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἁγιάζει σήμερα τήν ἔναρξη τῶν προσπαθειῶν σας καί σεῖς φροντίσατε, ἀγαπητά μου παιδιά, νά ἁγιάζετε τό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρός μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στήν καθημερινή σας ζωή.
    Νά προσέχετε πολύ τήν ψυχική καί σωματική σας ὑγεία.
    Νά ἀποφεύγετε τίς κακές καί ὕποπτες συναναστροφές, οἱ ὁποῖες καταστρέφουν τά χρηστά ἤθη καί ὁδηγοῦν πολλάκις στήν ἀπώλεια εὐέλπιδες νέους καί νέες.
    Νά ἔχετε μεταξύ σας ἀδελφική ἀγάπη, ἀλληλοσεβασμό καί ἀλληλοκατανόηση.
    Νά σέβεστε καί νά ὑπακούετε τούς δασκάλους καί καθηγητές σας, τούς γονεῖς καί τούς κηδεμόνες σας, γιά λόγους εὐγνωμοσύνης καί ἀναγνωρίσεως τῶν κόπων καί τῶν θυσιῶν τους.
    Νά ἀνέχεσθε ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά καλλιεργεῖτε τήν ἀλληλεγγύη καί τήν φιλανθρωπία, τήν τόσο ἀπαραίτητη γιά τήν ἐποχή μας.
    Καί, τέλος, θέλω νά γνωρίζετε ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός σας καί ἡ τοπική Ἐκκλησία μας θά εἶναι πάντα κοντά σας, δίπλα σας, στίς πνευματικές σας ἀναζητήσεις, στίς προσωπικές σας ἀγωνίες καί στίς σχολικές δυσκολίες σας, γιά νά σᾶς προσφέρει ὅ,τι μπορεῖ καί ἐξαρτᾶται ἀπό Αὐτήν.    
    Παιδιά μου ἀγαπητά,
    Καί πάλι ὁλόψυχα σᾶς εὔχομαι ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνδυναμώνει μέ τήν ἀκατάλυτη δύναμή Του.
    Καλή καί δημιουργική Σχολική Χρονιά.
                                                                            Μέ πολλή Πατρική ἀγάπη
                                                                             Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

                                                                          + Ὁ Κασσανδρείας Νικόδημος    Νά ἀναγνωσθεῖ ε ὐ κ ρ ι ν ῶ ς ἀπό τόν Εὐλαβέστατο Ἱερέα στά  Δημοτικά, Γυμνάσια καί Λύκεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀμέσως μετά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ