Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Σημάντρων, ἐθεμελιώθη τό ἔτος 1947 ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Καλλινίκου εἰς τό σημεῖον, ὅπου εὑρίσκεται σήμερον. Παλαιότερα, καί δή ἀπό τό 1924, γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν ἀφιχθέντων προσφύγων ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας, ἐχρησιμοποιεῖτο μία πρόχειρη ξυλοκατασκευή, ἡ ὁποία παρέμεινε μέχρι τό ἔτος 1954.

Μετά τήν θεμελίωση τοῦ ὑπάρχοντος σήμερον Ἱεροῦ Ναοῦ, μέ τήν βοήθεια τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ καί κυρίως τῶν ἐξ Ἀμερικῆς μεταναστατῶν μικρασιατῶν προσφύγων (Σημανδρινών), ἀποπερατώθηκε τό ἔτος 1960.

Κατά τό ἔτος 1979, ἔγινε ἐπέκταση τοῦ Νάρθηκα. Τό 1989 ἀντικαταστάθηκε ἐξ ὁλοκλήρου ἡ σκεπή καί τό Κωδωνοστάσιο. Τό 2005 ξεκίνησε ἡ ῥιζική ἀνακαίνησις ὁλοκλήρου τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου, ἤτοι ἀλλαγή δαπέδου μέ μαρμαρόστρωση, ἀντικατάσταση τοῦ παλαιοῦ κτιστοῦ τέμπλου μέ ξυλόγλυπτο καί ὅλων τῶν ἐπίπλων τοῦ Ναοῦ (στασίδια, καθίσματα, ντουλάπες, σκευοφυλάκια κλπ.)

Ἡ τελευταία ἀνακαίνιση διήρκησε περίπου τρία χρόνια.

Τό 2010 ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς τελευταίας ἀνακαίνισης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τήν ὁλοκλήρωση τῆς πλακόστρωσης τοῦ προαυλίου χώρου καί τήν κατασκευή τῆς περιφράξεως καί ἐπένδυσής μέ πέτρα.

Στόν Ἱερό Ναό ὑπάρχουν τά Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων Πέντε Μαρτύρων (τῶν Ἁγίων: Αὐξεντίου, Εὐστρατίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καί Ὀρέστη καί τῆς Ἁγίας Λουκίας), τήν μνήμη τῶν ὁποίων πανηγυρίζουμε τήν 13η Δεκεμβρίου.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ