Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν λειτουργοῦν Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον καί περί τά ἑξήκοντα (60) Ἐνοριακά, τῇ συνδρομῇ τῶν ὁποίων καλύπτονται ἔκτακτα περιστατικά, ἐνισχύονται κατά μῆνα ἐνδεεῖς συνάνθρωποί μας, συντηροῦνται οἰκογένειαι, παρέχεται ἰατροφαρμακευτική περίθαλψις εἰς πτωχούς ἀδελφούς καί δίδεται χρηματική βοήθεια εἰς τριτέκνους καί πολυτέκνους οἰκογενείας τῆς Ἐπαρχίας ἡμῶν.

Εἰς τήν περιοχήν τῆς Θέρμης λειτουργεῖ τό Ἐκκλησιαστικόν Ἱδρυμα “Ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος“, τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κασσανδρείας καί τελεί ὑπό εὐθύνην καί καθοδήγησην τοῦ Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Πλευράκη, τοῦ ἐμπνευστοῦ καί δημιουργοῦ αὐτοῦ. Εἰς αὐτό φιλοξενοῦνται καί περιθάλ-πτονται, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, κατά καιρούς, ἄγαμοι μητέρες μετά τῶν τέκνων των.

Εἰς ὅλας τάς Ἐνορίας, μερίμνη τῶν Εὐλαβεστάτων Ἱερέων καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν, διανέμονται δέματα τροφίμων, ἐνδυμάτων κ.λ.π., κατά τάς Ἑορτάς τοῦ Πάσχα, τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἀλλά καί ἐσχάτως καθ’ ἔκαστον μῆνα καί τακτικότερον, λόγῳ τῆς δυσκόλου οἰκονομικῆς καταστάσεως τήν ὁποίαν, δυστυχῶς, βιώνει ὁ Ἑλληνικός λαός.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ