Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

Ἅπαντες

 

κατά τήν εἴσοδον εἰς τά Γραφεῖα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ὀφείλουν νά ἐπιδεικνύουν:

1. Πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ, ἤ

 

2. Πιστοποιητικόν νοσήσεως, ἤ

 

3. Πιστοποιητικόν ἀρνητικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου (PCR ἤ RAPID TEST).

 

(Δ1α/Γ.Π.οικ.: 69136/4-11-2021 Κ.Υ.Α. Β’ 5138/5-11-2021)

 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ