15 Ὅσιος Μωϋσῆς ἔζησε στήν Αἴγυπτο καί στήν ἀρχή ἦταν ληστής. Ἀλλά τό φῶς τῆς γνώσης καί τῆς μετανοίας δέν ἄργησε νά φωτίσει τόν δρόμο του. Ἡ μεγάλη ἐπιείκεια πού ἔδειξε πρός αὐτόν κάποιος χριστιανός, ἐνῶ αὐτός τόν εἶχε βλάψει, ἐπέφερε στόν Μωϋσῆ ψυχική ἀνακαίνιση.
Πίστεψε, ἔγινε χριστιανός καί κατόπιν μοναχός. Ἀγωνίστηκε σκληρά μέσα στήν ἔρημο καί ἀπέκτησε μεγάλη πνευματική σύνεση καί ἀρετή. Ἡ φήμη του ἔφερνε στό ἐρημητήριό του πολλούς χριστιανούς, πού ἄκουγαν μέ δέος τή διδασκαλία του κατά τῆς ὑπερηφάνειας καί τῆς κατάκρισης.
«Εἶμαι», ἔλεγε, «ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν. Τά περασμένα μας ἁμαρτήματα πρέπει νά τά ἔχουμε πάντα μπροστά μας καί νά λυπούμαστε γι’ αὐτά. Αὐτό εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος γιά νά φυλάξουμε τόν ἑαυτό μας, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀσφαλή. Ἂν νομίσουμε ὅτι εἴμαστε πνευματικά ὄρθιοι, τότε ἀκριβῶς εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος μήπως πέσουμε. Γιά νά μή φοβόμαστε τόν Θεό, ὀφείλουμε νά φοβόμαστε πολύ τόν ἑαυτό μας, δηλαδή τίς ἀδυναμίες καί τά πάθη μας».
Μέ τέτοια ἁγία ζωή, ὁ Μωϋσῆς ἔφθασε στό 75ο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ὥσπου ξαφνικά, εἰδωλολάτρες ληστές εἰσέβαλαν στό σπήλαιό του καί τόν σκότωσαν μέ μαχαίρια. (Σύμφωνα ὅμως μέ τήν Συναξαριακή πηγή τοῦ Ἅγιου Νικόδημου, ὁ Ἅγιος Μωϋσῆς ἀπεβίωσε εἰρηνικά).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῶν παθῶν καταλείψας Πάτερ τὴν Αἴγυπτον, τῶν ἀρετῶν ἐν τῷ ὄρει ἀνῆλθες πίστει θερμῇ, τὸν Σταυρὸν τὸν τοῦ Χριστοῦ ἄρας ἐπ’ ὤμων σου· καὶ δοξασθεὶς περιφανῶς, τύπος ὤφθης Μοναστῶν, Μωσῆ Πατέρων ἀκρότης· μεθ’ ὧν ἀπαύστως δυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Αἰθιόπων πρόσωπα, ἀπορραπίσας, νοητῶν ἀνέλαμψας, καθάπερ ἥλιος φαιδρός, φωταγωγῶν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, τῶν σὲ τιμώντων, Μωσῆ παμμακάριστε.

Μεγαλυνάριον.
Ἔργοις διαλάμψας ἀσκητικοῖς, ἐχθρῶν νοουμένων, ἀπημαύρωσας τὴν ἰσχύν, καὶ τῆς ἄνω δόξης ἐδείχθης κληρονόμος, συνὼν τοῖς Ἀσωμάτοις, Μωσῆ μακάριε.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ