15 Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής, θέλοντας νά δείξει τόν ἄνθρωπο πού ἔχει ἀληθινά πνεῦμα Θεοῦ, εἶπε: "Πάν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστόν ἐν σαρκί ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστι". Δηλαδή, κάθε ἄνθρωπος πού παρουσιάζεται μέ χάρισμα Πνεύματος, ἂν ὁμολογεῖ ὄχι μόνο μέ λόγια ἀλλά καί μέ ἔργα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός πράγματι σαρκώθηκε καί ἔζησε σάν ἄνθρωπος φέροντας τήν ἀνθρώπινη φύση, αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπό τόν Θεό.
Ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ἦταν καί ὁ Ἅγιος Εὐτυχής. Σάν γνήσιος μαθητής τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, ἀπέδειξε περίτρανα στήν ζωή του ὅτι εἶναι πραγματικά ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Κήρυξε μέ ἀνδρεῖα τό Εὐαγγέλιο καί γκρέμισε πολλούς ναούς εἰδώλων. Γιά τή δράση του αυτή, ὑπέμεινε δαρμούς καί κακοπάθησε πολλά χρόνια δέσμιος μέσα στή φυλακή καί τελικά, ρίχθηκε στή φωτιά καί μετά στά πεινασμένα θηρία. Όμως, ἕνα ἀπό τά θηρία μίλησε μέ ἀνθρώπινη φωνή καί ἔμεινε ἀβλαβής ἀπό όλα τά ὑπόλοιπα μαρτύρια πού ἐπακολούθησαν.
Ἐξ’ αἰτίας, λοιπόν, αὐτῶν τῶν θαυμάτων, τόν ἄφησαν ἐλεύθερο νά γυρίσει στήν πατρίδα του Σεβαστή, ὅπου εἰρηνικά παρέδωσε στόν Κύριο τό πνεῦμα του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὡς φοιτητὴς τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων, τῆς εὐσεβείας ὑποφήτης ἐδείχθης, καὶ τὴν τοῦ Λόγου σάρκωσιν ἐκήρυξας τρανῶς· ὅθεν ἐνδιέπρεψας, μαρτυρίου τοῖς πόνοις, θαύμασι τῆς πίστεως, βεβαιώσας τὸν λόγον. Ἱερομάρτυς Πάτερ Εὐτυχές, Χριστὸν δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Εὐτυχίας κρείττονος κατατρυφήσας, Εὐτυχὲς μακάριε, ὡς ἱερεὺς καὶ ἀθλητής, Χριστὸν ἀπαύστως ἱκέτευε, πάσης ἀνάγκης ῥυσθῆναι τοὺς δούλους σου.

Μεγαλυνάριον.
Σύμπονος καὶ σύμπνους ἀναδείχθης, Εὐτυχὲς θεόφρον, Ἀποστόλων τῶν τοῦ Χριστοῦ, μέγιστον ἀξίως, εἰσεποιήσω κλέος, καὶ τῶν παθῶν Κυρίου, Μάρτυς γεγένησαι.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ