7 Ἁγία αὐτή ἦταν κόρη τοῦ συγκλητικοῦ Ἀντίγονου καί τῆς Εὐπραξίας (ἡ Ἅγια εἶχε τό ἴδιο ὄνομα μέ τή μητέρα της), πού ἦταν συγγενής τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου (379 – 395).
Μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀντιγόνου, ἡ μητέρα της τήν παρέδωσε στόν βασιλιά Θεοδόσιο γιά νά τήν ἀποκαταστήσει. Αὐτός τήν ἀρραβώνιασε πολύ μικρή μέ κάποιον συγκλητικό. Ἀλλά κατά τή διάρκεια κάποιας περιήγησής της στήν Αἴγυπτο, μέ τή συνοδεία τῆς μητέρας της, ἡ Εὐπραξία ἐπισκέφθηκε κάποια γυναικεία Μονή στή Θήβα τῆς Ἄνω Αἰγύπτου (ὅπου ἡγουμένη ἦταν μία ἁγία γυναίκα, πού λεγόταν Μαρίνα) καί τόσο τῆς ἄρεσε ἡ ζωή τῶν ἐκεῖ ἀσκουμένων, ὥστε ἀποφάσισε νά περάσει τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της μαζί μ’ αὐτές.
Ἡ μητέρα της, όχι μόνον δέν ἔφερε ἀντίρρηση, ἀλλά ἐπέστρεψε στήν Ἀνατολή, πούλησε τήν κτηματική της περιουσία καί ἐπανῆλθε στή Μονή, όπου, ἀφοῦ κατέθεσε ὅλα τά χρήματα ἀπό τήν πώληση τῆς περιουσίας της, ἀπεβίωσε εἰρηνικά.Ἡ κόρη της Εὐπραξία, μοίρασε τά χρήματα τῆς μητέρας της στίς ἐκκλησίες καί στούς φτωχούς καί ἐπιδόθηκε σέ αὐστηρότατη ἄσκηση γιά 45 ὁλόκληρα χρόνια. Ἔτσι ἀσκητικά καί ἅγια ἀφοῦ ἔζησε, παρέδωσε εἰρηνικά τό πνεῦμα της στόν Θεό, ἐπιτελώντας πολλά θαύματα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἐκ νεότητος Μῆτερ τὸν Χριστὸν ἀγαπήσασα, κόσμου τὰ τερπνὰ ὑπερεῖδες, καὶ μνηστῆρα τὸν πρόσκαιρον, καὶ ἤσκησας ἰσάγγελον ζωήν, Ὁσία Εὐπραξία ἐπὶ γῆς· διὰ τοῦτο ἐδοξάσθης παρὰ Χριστοῦ, καὶ ᾔσχυνας τὸν δράκοντα· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐκπληροῦντι διὰ σοῦ ἡμῶν τὰ αἰτήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τὴν τῶν παρθένων καλλονὴν καὶ ὑποτύπωσιν
Καὶ τῶν ὁσίων στηλογράφημα καὶ σέμνωμα
Τὴν Ὁσίαν εὐφημήσωμεν Εὐπραξίαν·
Ἀρετῶν γὰρ εὐπραγίαις διαλάμπουσα
Νύμφη ὤφθη τοῦ Σωτῆρος θεοδόξαστος.
ᾟ βοήσωμεν· χαίροις Μῆτερ ἰσάγγελε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Εὐπραξία νύμφη Χριστοῦ· χαίροις παρθενίας, καὶ ἀσκήσεως λαμπηδών· χαίροις ἡ τῆς δόξης, τρυφῶσα τοῦ Κυρίου· ᾧ πρέσβευε σωθῆναι, τοὺς σὲ γεραίροντας.

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ