7ταν ἄνθρωπος θεοσεβὴς καὶ διδάσκαλος τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Ρώμη καὶ ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (290).
Όταν κινήθηκε διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν, ἔπιασαν καὶ τὸν Χρυσόγονο καὶ τὸν φυλάκισαν. Ευρισκόμενος στὴ Νίκαια ὁ Διοκλητιανὸς, ἔμαθε ὅτι στὴν Ρώμη ἦταν φυλακισμένο πλῆθος χριστιανῶν, ποὺ ἂν καὶ βασανίστηκαν σκληρὰ δὲν ἀρνήθηκαν τὴν πίστη τους, ἐπειδὴ εἶχαν παρακινητὴ στὸ μαρτύριο τὸν θεῖο Χρυσόγονο.
Τότε ὁ Διοκλητιανὸς, διέταξε νὰ θανατωθοῦν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ ποὺ δὲν θ’ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστὸ καὶ τὸν Χρυσόγονο νὰ τὸν φέρουν δεμένο μπροστά του. Ὅταν ὁ Χρυσόγονος παρουσιάστηκε στὸν βασιλιά, τὸ φρόνημά του δὲν κάμφθηκε οὔτε ἀπὸ κολακεῖες, οὔτε ἀπὸ φοβέρες. Ἀντίθετα μάλιστα, μὲ θάρρος διακήρυξε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ὅτι οἱ θεοὶ του εἶναι πλάνη τῶν ἀνθρώπων καὶ φθορὰ τῶν ψυχῶν καὶ ἀπώλεια. Ὅταν ἄκουσε αὐτὰ ὁ τύραννος, διέταξε νὰ τὸν φέρουν σὲ ἔρημο τόπο καὶ νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν.
Μ’ αυτό τον τρόπο ὁ μακάριος Χρυσόγονος, πῆρε ἀπὸ τὸν Κύριο τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer2


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ